Stargardzkie Centrum Nauki Filary
Loading...

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE

§1. Umowa sprzedaży:

 1. Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, zwane dalej w Regulaminie, jako SCK, prowadzi sprzedaż biletów do zwiedzania ekspozycji Stargardzkiego Centrum Nauki i na własne imprezy poprzez system sprzedaży on-line.
 2. Umowa sprzedaży biletów pomiędzy zamawiającym, zwanym dalej w Regulaminie Nabywcą, a SCK zostaje zawarta po prawidłowym przejściu przez Nabywcę pełnego procesu dokonania zakupu biletów, obejmującym:
  1. złożenie przez Nabywcę zamówienia on-line,
  2. uiszczenie przez Nabywcę zapłaty za bilety, przelewem bankowym on-line lub przy użyciu karty płatniczej,
  3. otrzymanie pocztą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres potwierdzenia przyjęcia przez SCK zamówienia.
 3. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

§2. Płatność i realizacja zamówienia:

 1. Ceny biletów oferowanych przez SCK zawierają podatek VAT.
 2. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana po dokonaniu zamówienia poprzez system płatności PayU.
 3. Jeżeli kwota ta nie zostanie opłacona niezwłocznie od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane, bez informacji zwrotnej ze strony systemu.
 4. Nabywca zobowiązany jest do dokonania transakcji z odpowiednim wyprzedzeniem z uwagi na czas trwania przepływu płatności pomiędzy systemami bankowymi realizującymi płatności za kupione przez Nabywcę bilety. Proces przepływu płatności pomiędzy rachunkiem bankowym Nabywcy, poprzez rachunek bankowy systemu płatności PayU a rachunkiem bankowym SCK może trwać do 120 minut.
 5. Bilety pozostają własnością SCK do czasu odnotowania przez SCK potwierdzenia dokonania zapłaty.

§3. Ochrona danych

 1. Akceptując warunki sprzedaży Nabywca wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez SCK danych osobowych podanych przez Nabywcę w formularzu zamówienia.
 2. Wszystkie dane podane przez Nabywcę są automatycznie szyfrowane przed transmisją do SCK bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
 3. Dane osobowe Nabywcy wykorzystywane będą przez SCK w celach marketingowych oraz administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Nabywca ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§4. Reklamacje i zwroty:

 1. Reklamacje wymagają zgłoszenia do SCK w przeciągu 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia nieprawidłowości, na adres e-mail: reklamacje@sck.stargard.pl, faksem na nr 91 578 32 31 lub w formie pisemnej na adres SCK. W przypadku formy pisemnej termin zgłoszenia reklamacji uważa się za dochowany w przypadku wysłania reklamacji/pisma listem poleconym przed upływem tego terminu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezależnie. O przebiegu postępowania reklamacyjnego SCK poinformuje Nabywcę w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Nabywcy przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu ważnych biletów wraz z ważnym paragonem przed rozpoczęciem zwiedzania ekspozycji Stargardzkiego Centrum Nauki, na który został kupiony bilet nie później jednak niż do 14 dni od momentu sprzedaży biletów. Nabywca nie musi podawać przyczyn odstąpienia od umowy.
 4. Przy dokonaniu zwrotu biletów Nabywca zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania formularza zwrotu potwierdzającego odstąpienia od umowy.
 5. Przy dokonywaniu zwrotu biletów, Nabywców obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz udziału w imprezach organizowanych w SCK.
 6. W przypadku umownego odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, SCK zobowiązane jest do dokonania zwrotu pieniędzy tylko do wartości zakupionych biletów, bez dodatkowych kosztów, jeśli takie zostały poniesione przez Nabywcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Nabywcy. W innych przypadkach środki zostaną zwrócone wg ustaleń pomiędzy stronami.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę z uwagi na zmianę godziny lub daty zwiedzania ekspozycji Stargardzkiego Centrum Nauki poniesione przez Nabywcę wydatki niezwiązane bezpośrednio z nabyciem biletu nie zostaną zrefundowane przez SCK.

§5. Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkie bilety nabyte w SCK nie mogą być w żaden sposób nadużywane (kopiowanie, przerabianie czy przesyłanie). Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję.
 2. Wraz z autoryzacją biletu i wejściem na imprezę, Nabywca biletu akceptuje ustalone przez SCK ogólne warunki i zasady obowiązujące w miejscu odbycia się imprezy, projekcji filmu.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2021 r.